Gvv-vervoer is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 76610748.

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de erachter vermelde definities:

1.1       Opdrachtnemer: Gvv-vervoer, gevestigd en kantoorhoudende aan de Wijttenbachstraat 321 te Amsterdam.

1.2       Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die schriftelijk dan wel anderszins aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en bijgevolg akkoord gaat met de voorwaarden en met de opdracht.

1.3       Chauffeur: de persoon die voor Opdrachtnemer de opgedragen werkzaamheden van de Opdracht uitvoert.

1.4       Opdracht: alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraken m.b.t. uitvoering van werkzaamheden door Opdrachtnemer.

1.5       Chauffeertijd: de tijd die een Chauffeur rijdend in het motorrijtuig van de Opdrachtgever doorbrengt, waarbij de Chauffeur per 4uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een kwartierrusttijd.

1.6       Wachttijd: de tijd die een Chauffeur wachtend ten behoeve van de Opdrachtgever doorbrengt.

1.7       Reistijd: de tijd die een Chauffeur reizend van c.q. naar het overeengekomen adres doorbrengt.

1.8       Werkzaamheden: Alle vormen en soorten van werkzaamheden en/of dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het leveren van Chauffeurs met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.9       Directiechauffeur: iedere natuurlijk persoon die als zodanig bij Opdrachtnemer staat ingeschreven.

1.10     Motorrijtuig met Chauffeur: Werkzaamheden waarbij de Opdrachtnemer zowel het motorrijtuig als de Chauffeur verzorgt.

1.11     Avondrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur ‘s avonds en 6.00 uur de volgende ochtend.

1.12     Weekendrit: ritten die beginnen en/of eindigen tussen 22.00 uur op vrijdagavond en 6.00 uur op maandagochtend.

1.13     Overmacht: elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de Opdrachtblijvend of tijdelijk verhindert en welke noch krachtens wet, noch naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid voor haar risico behoort te komen, ook al was die omstandigheid te voorzien ten tijde van het sluiten van de afspraak. Onder meer wordt daaronder begrepen: werkstaking van het openbaar vervoer, slechte weersomstandigheden, files, vertraging in het openbaar vervoer, vertraging in het verkeer, vertraging in het vervoermiddel van Opdrachtnemer of van haar Chauffeurs en/of van Opdrachtgever alsmede ziekte van de Chauffeur waardoor niet tijdig een vervanging kan worden geregeld, rellen of demonstraties, brand, omstandigheden die de veiligheid van de Chauffeur of de inzittenden in gevaar brengen, onlusten of oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege, plotse onbeschikbaarheid van de Chauffeur.

Artikel 2 – TOEPASSELIJKHEID

2.1       Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan ook genaamd welke door Opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden worden aangegaan. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen met een der directieleden van de Opdrachtnemer.

2.2       De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien deze voorwaarden toch van toepassing zijn, zullen daar waar beide voorwaarden strijdig zijn, de voorwaarden van de Opdrachtnemer prevaleren.

Artikel 3 – VRIJBLIJVENDE AANBIEDINGEN

3.1       Alle aanbiedingen, waaronder begrepen de door de Opdrachtnemer uitgegeven brochures, publicaties, prijslijsten, in welke vorm dan ook gedaan zijn geheel vrijblijvend en herroepelijk. Gegevens uit drukwerk in de breedste zin des woords verstrekt vanwege en/of ten behoeve van Opdrachtgever zijn aan wijzigingen onderhevig, zonder dat de Opdrachtnemer gehouden zal zijn hiervan bericht te geven.

3.2       Voor offertes geldt dat deze eveneens geheel vrijblijvend en herroepelijk zijn, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een offerte wordt aanvaard en die aanvaarding aan de Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar is gemaakt, heeft de Opdrachtnemer het recht deze binnen 2 werkdagen na schriftelijk akkoord van die offerte, het aanbod te herroepen.

3.3       Alle door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen moeten als geheel worden beschouwd. Acceptatie van onderdelen van een aanbieding kan voor Opdrachtnemer geen verplichtingen doen ontstaan.

3.4       Door Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven in volledigheid of in onderdelen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer niet aan derden worden verstrekt.

Artikel 4 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1       Opdrachtnemer zal de Opdracht door haar Chauffeurs naar beste vermogen laten uitvoeren.

4.2       Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3       Opdrachtnemer is volledig vrij in de selectie van en bemiddeling met de Chauffeur. Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken voor een Chauffeur, maar Opdrachtnemer is niet gehouden hier navolging aan te geven.

4.4       Opdrachtnemer heeft het recht Werkzaamheden, zonder voorafgaande kennisgeving aan Opdrachtgever, te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de Werkzaamheden worden verricht door daartoe bekwame personen.

4.5       Opdrachtnemer is gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende Werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening te brengen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4.6       De overeengekomen uitvoeringstermijn van de Opdracht is slechts indicatief en nooit bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.7       De periode waarin de overeengekomen Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd is bepaald in de verwachting dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden na de bevestiging van de opdracht niet zullen wijzigen. Eventuele wijzigingen van omstandigheden zullen aanleiding geven tot een aanpassing van de voorwaarden waaronder de opdracht zal geschieden, in samenspraak met Opdrachtgever. Telkenmale zal een bevestiging van Opdrachtnemer noodzakelijk zijn opdat de wijziging geldig zou zijn.

Artikel 5 – ANNULERING

5.1       De Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een verleende opdracht kosteloos te annuleren, mits de annulering Opdrachtnemer uiterlijk drie uur voor de overeengekomen starttijd heeft bereikt en voor een Directiechauffeur uiterlijk vierentwintig uur voor de overeengekomen starttijd heeft bereikt. Annulering dient schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan per e-mail) te geschieden.

5.2       Indien niet tijdig wordt geannuleerd, is Opdrachtnemer in ieder geval gerechtigd drie uur bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.3       Indien de Opdrachtgever bij een Motorrijtuig met Chauffeur de Opdracht opzegt, is hij verplicht de dientengevolge door de Opdrachtnemer geleden schade te vergoeden. Tenzij partijen anders zijn overeengekomen – met inbegrip van het geval dat de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk een afwijkende annuleringsregeling heeft vermeld – is de Opdrachtgever, naast vergoeding van eventueel door Opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, de navolgende schadevergoeding aan de Opdrachtnemer verschuldigd:

a) indien de opzegging plaatsvindt tenminste 22 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 15% van de overeengekomen ritprijs met een minimum van € 35,-;

b) indien de opzegging plaatsvindt op de 21e dag of tussen 21 en 14 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 30% van de overeengekomen ritprijs;

c) indien de opzegging plaatsvindt op de 14e dag of tussen 14 en 2 dagen voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 50% van de overeengekomen ritprijs;

d) indien opzegging plaatsvindt op de 2edag voor de dag waarop het vervoer aanvangt: 75% van de overeengekomen ritprijs;

e) indien opzegging plaatsvindt op de dag van vertrek of tijdens het vervoer: de volledige ritprijs.

5.4       Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een opdracht te annuleren, zonder enige vorm van schadevergoeding verschuldigd te zijn, bij onvoldoende beschikbaarheid van Chauffeurs.

5.5       Indien tussen partijen een duurovereenkomst is aangegaan op grond waarvan Opdrachtnemer gedurende lange tijd meerdere diensten zal leveren, zijn beide partijen bevoegd deze Opdracht op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, zonder aan de andere partij enige vergoeding verschuldigd te zijn. Dit artikel is niet van toepassing op duurovereenkomsten die korter dan twee maanden duren.

Artikel 6 – TUSSENTIJDSE BEËINDIGING

6.1       Onverlet hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en volstrekt ter vrije keuze van de Opdrachtnemer, de aan Opdrachtnemer toekomende verplichtingen voortspruitende uit de Opdracht op te schorten, dan wel de Opdracht te ontbinden zonder het recht van schadevergoeding te verliezen, indien Opdrachtgever:

a) wanprestatie pleegt of heeft gepleegd;

b) in staat van faillissement is verklaard, of zulks is verzocht;

c) (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen, of zulks is verzocht;

e) een buiten gerechtelijke schuldenregeling treft, of zulks is verzocht;

f) zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt,

h) een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;

i) wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard en ongeacht uit welke hoofde;

j) overlijdt of begint met de (gedeeltelijke) liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen;

k) onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete, op grond van We Economische Delicten of AWR of Wetboek van Strafrecht, dan wel Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze Opdracht na te zullen komen.

Artikel 7 – Overmacht

7.1       In geval van Overmacht is Opdrachtnemer gerechtigd om zijn verplichtingen uit hoofde van de Opdracht geheel of ten dele op te schorten, zolang de overmachtstoestand voortduurt.

7.2       Zodra er bij Opdrachtnemer sprake is van Overmacht, zal zij Opdrachtgever hiervan terstond in kennis stellen.

7.3       In geval van Overmacht, is ieder der partijen gerechtigd de Opdracht te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn. De Opdrachtgever is ook na zodanige beëindiging van de Opdracht gehouden de door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde vergoedingen, welke betrekking hebben op de periode vóór de overmachtstoestand, aan Opdrachtnemer te voldoen.

7.4       Opdrachtnemer is in geval van overmacht niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade van of bij Opdrachtgever, zoals een vergoeding van hotelkosten, taxivergoeding en/of andere schadevergoedingen, noch is zij daartoe gehouden na beëindiging van de Opdracht als in het vorige lid van dit artikel bedoeld.

Artikel 8 – ZEKERHEID + BETALING

8.1       De Opdrachtnemer is gerechtigd, naast ontbinding dan wel opschorting van de nog door de Opdrachtnemer uit te voeren opdrachten, voorafgaand daaraan een zekerheid te eisen. Zolang die zekerheid niet overeenkomstig de eis is gesteld, voert de Opdrachtnemer haar opdracht evenmin uit. Een particuliere Opdrachtgever dient, voor de uit te voeren opdracht, het overeengekomen factuurbedrag te hebben voldaan. Indien dit niet gebeurt voert de Opdrachtnemer de opdracht niet uit.

8.2       Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, in euro’s. De betalingstermijn is een fatale termijn. Een beroep op verrekening, opschorting, korting, schuldvergelijking of anderszins komt aan de Opdrachtgever niet toe. Eventuele op de factuur genoemde en daadwerkelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien het verschuldigde bedrag niet binnen de op factuur genoemde termijn door Opdrachtnemer is ontvangen.

8.3       Uitsluitend betalingen op één van de bankrekeningen van de Opdrachtnemer zoals weergegeven op de factuur zijn bevrijdend. Een betaling aan de Chauffeur is niet bevrijdend.

8.4       Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling door de Opdrachtgever van enige door hem verschuldigde bedragen, is hij een vertragingsrente van 2% per maand (een gedeelte van een maand voor een hele maand rekenende) verschuldigd over het opeisbare factuurbedrag, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval die geldt. Daarnaast is Opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 200,- exclusief BTW, waar geen bewijs voor hoeft te worden geleverd.

8.5       Een betaling door de Opdrachtgever strekt eerst in mindering op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de vertragingsrente en daarna op de oudste factuur.

8.6       In geval van laattijdige betaling van één factuur worden alle facturen in eenmaal opeisbaar. De Opdrachtnemer is in dat geval tevens gerechtigd om de uitvoering van alle verdere opdrachten op te schorten.

8.7       In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van de Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 – PRIJZEN

9.1       De door de Opdrachtnemer vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen.

9.2       Opdrachtgever maakt een onderscheid tussen Chauffeertijd, Wachttijd en Reistijd, waarbij telkens naar boven afgerond wordt op één vierde uur.

9.3       Tijdens de feestdagen wordt 200% van het geldende uurtarief in rekening gebracht.

9.4        Tenzij anders overeengekomen wordt voor avond- en weekendritten geen toeslag geheven (behoudens tijdens de feestdagen (zie artikel 9.3 in deze algemene voorwaarden)).
Standaard wordt minimaal 3 uur uur in rekening gebracht.
Voor avond- en weekendritten wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht.
Bij opdrachten op maat kan worden afgeweken van bovenstaand.

9.5       Voor de Directiechauffeur geldt dat wordt doorberekend: de chauffeer-, wacht- en Reistijd die ten behoeve van de Opdrachtgever is doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één kwartier, met een minimaal gebruik van de diensten van vier uren. Reiskosten van de Directiechauffeur worden 1 op 1 doorberekend voor het openbaar vervoer. Indien beginpunt en eindpunt verschillend is bij een Motorrijtuig met Chauffeur dan zal Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een kilometervergoeding doorberekenen.

9.6       Indien het eindadres afwijkend is van het startadres, dan wordt de Reistijd retour naar het startadres in rekening gebracht.

9.7       Betreft de opdracht een rit inclusief overnachting, dan komen de kosten voor de overnachting voor rekening van Opdrachtgever. De tijd van de overnachting wordt niet bij de Rij- of Wachttijd opgeteld en zal minimaal acht uur bedragen. Bij een overnachting die wordt verzorgd door de Opdrachtnemer wordt minimaal een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht.

9.8       Bij een dienst met een langere arbeidstijd dan 12 uur wordt er een maaltijdvergoeding in rekening gebracht bij de Opdrachtgever.

9.9       Eventuele brandstof-, schoonmaak-, of onderhoudskosten van het motorrijtuig waarmee de dienst verleend wordt, alsmede parkeer-en tolgelden komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtgever en worden als declaratie gespecificeerd op de factuur, welke factuur overeenkomstig de aangegeven wijze dient te worden voldaan.

9.10     Wijzigingen, verhogingen of invoeringen van belastingen en heffingen en andere lasten na de aanbieding of na het tot stand komen van de Opdracht, brengt de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever in rekening.

Artikel 10 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

10.1     Opdrachtgever is gehouden alle gegevens welke nodig zijn voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig doch uiterlijk binnen 24 uur voorafgaande aan de aanvang van de opdracht, schriftelijk aan Opdrachtnemer ter beschikking te hebben gesteld, bij gebreke waarvan Opdrachtnemer het recht heeft de uitvoering van de opdracht te annuleren of op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan haar verplichting heeft voldaan.

10.2     Opdrachtgeverstaat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

10.3     Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer onverwijld schriftelijk te informeren omtrent wijzigingen in de feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

10.4     De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens, zijn voor rekening en risico van Opdrachtgever.

10.5     Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer toestemming om logo en namen als referenties te vermelden op de website van Opdrachtnemer. Als Opdrachtgever hiermee niet akkoord is zal Opdrachtnemer op schriftelijke verzoek van Opdrachtgever dit binnen 24 uur van haar website verwijderen.

10.6     Opdrachtgever stelt voor het uitvoeren van de opdracht zijn motorrijtuig ter beschikking aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever garandeert de aanwezigheid van een volledige ten tijde van de uitvoering van de opdracht dekkende casco-(all risk), inzittendenverzekering en WA verzekering volgens de regelen van de voor dat kenteken geldend recht. Opdrachtgever garandeert dat de eigenaar van het in lid 8 van dit artikel bedoelde motorrijtuig alsmede de all risk en/of inzittendenverzekeraar toestemming heeft gegeven voor het besturen van het motorrijtuig door een ander dan Opdrachtgever, meer in het bijzonder door een Chauffeur van Opdrachtnemer. Opdrachtgever is verplicht deze verzekeringen gedurende de uitvoering van de opdracht in stand te houden en hij garandeert dat alle premies hiervoor tijdig zijn betaald.

10.7     Opdrachtgever garandeert dat het motorrijtuig dat hij ter beschikking stelt om de opdracht uit te voeren:

a) voldoet aan alle (veiligheids)eisen die men daaraan redelijkerwijs kan stellen;

b) voldoet aan alle wettelijk voorziene technische normen;

c) voorzien is van een geldig keuringsbewijs (aanwezig in het motorrijtuig);

d) alle noodzakelijke boorddocumenten en toebehoren (onder andere gevarendriehoek, reflecterende veiligheidshesjes, verbanddoos, reservelampjes en brandblusser) aanwezig zijn;

e) geschikt is om op de openbare weg te rijden in perfecte staat van onderhoud verkeert en vrij is van gebreken. Op verzoek van de Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever bewijs van onderhoud en veiligheid te overleggen.

10.8     Opdrachtgever verklaart en garandeert tevens dat hij rechtsgeldig over het motorrijtuig kan beschikken en ervan gebruik kan maken als eigenaar, gebruiker of op basis van eender welk ander recht. Tevens verklaart en garandeert Opdrachtgever dat de eigenaar ermee instemt dat de besturing van het motorrijtuig gebeurt door een Chauffeur. De Chauffeur is gerechtigd om de Werkzaamheden op te schorten indien zou blijken dat aan één of meer van de voorgaande vereisten niet is voldaan, zonder enig recht op schadeloosstelling in hoofde van Opdrachtgever.

10.9     Opdrachtgever zal de Chauffeur en Opdrachtnemer integraal en op eerste verzoek vrijwaren voor alle directe en indirecte schade ingeval van inbreuk op artikel 10.6 of 10.7 of 10.8. In geval van inbreuk op genoemde bepalingen kan Opdrachtgever zich niet beroepen op het ontbreken van toestemming, verzekering of de afwezigheid van verzekeringsdekking. Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer en de Chauffeur te vrijwaren voor alle (directe en indirecte) schade (met inbegrip van schadevergoedingen die aan derden of aan de Chauffeur zouden verschuldigd zijn) die de Opdrachtnemer of de Chauffeur daardoor zou(den) lijden.

10.10   Opdrachtgever dient voor het sluiten van de Opdracht schriftelijk aan te geven welk type rijbewijs vereist is om het motorrijtuig te mogen besturen, voor zover rijbewijs B niet volstaat.

10.11   Het gebruik door de Chauffeur van het motorrijtuig gebeurt op risico van Opdrachtgever, behoudens in geval van opzet in hoofde van de Chauffeur. Opdrachtgever dient een eventuele schade binnen 24 uur na de gebeurtenis te melden, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid komt te vervallen, behoudens overmacht. Indien Opdrachtgever niet voldoet aan enige aan haar in dit artikel gegeven verplichtingen, is zij gehouden om alle schade die Opdrachtnemer als gevolg daarvan lijdt en zal lijden, het schadeloos stellen van derden daaronder inbegrepen, aan Opdrachtnemer te voldoen.

10.12   Opdrachtgever dient steeds de wettelijke voorschriften en verplichtingen te respecteren. Zo mag hij bijvoorbeeld niet meer inzittenden in het motorrijtuig laten plaatsnemen dan wettelijk toegelaten. De Chauffeur is gerechtigd om zijn Werkzaamheden op te schorten zonder recht op schadevergoeding in hoofde van Opdrachtgever in geval de Chauffeur vaststelt dat Opdrachtgever een wettelijke of reglementaire bepaling overtreedt. Dit geldt ook ingeval het motorrijtuig niet conform is aan de wettelijk voorziene technische vereisten of in geval de boorddocumenten (met inbegrip van het verzekeringsbewijs) niet aanwezig zijn.

10.13   Indien Opdrachtgever op enig moment voordat de uitvoering van de Opdrachtaanvang neemt voorziet dat zij aan een van haar in dit artikel bedoelde verplichtingen niet kan voldoen, dient zij zulks onverwijld te melden aan Opdrachtnemer, waarna deze de bevoegdheid heeft de Opdrachtdirect te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding en eventueel daardoor geleden schade en reeds gemaakte kosten.

10.14   De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Chauffeur te verzoeken om diensten te verlenen die niet werden opgenomen in de aanvaarde opdracht.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

11.1     De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2     Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade (I) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (II) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.

11.3     Indien er (I) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (II) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voorindirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.

11.4     Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens de Opdrachtnemer heeft, dienen op straffe van verval binnen de 14 dagen nadat de Opdrachtnemer er van kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis had kunnen hebben, per aangetekende brief aan de Opdrachtnemer ter kennis worden gebracht, waarbij de poststempel van afgifte op het postkantoor vermeld op het bewijs van aangetekende zending geldt als datum van kennisgeving.

11.5     Opdrachtgever vrijwaart de Opdrachtnemer voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.

11.6     In afwijking van het bepaalde in artikel 11.2 zal Opdrachtnemer in die gevallen waarin sprake is van een ongeval met een motorrijtuig waarvoor de door Opdrachtnemer ter beschikking gestelde bestuurder aansprakelijk is, niettemin de kosten vergoeden die conform de verzekeringsovereenkomst van het motorrijtuig voor rekening van de verzekeringnemer (Opdrachtgever) komen, waarbij de dekking geldt zoals beschreven in artikel 11.7 en 11.8. Voorwaarde voor vergoeding is dat:

a)         indien het motorrijtuig ouder dan vijf jaar is, Opdrachtgever het motorrijtuig WA heeft verzekerd;

b)         indien het motorrijtuig jonger dan vijf jaar is, Opdrachtgever het motorrijtuig all-risk heeft verzekerd;

c)         dat de schadeverzekering niet in eigen beheer is;

d)         dat het ongeval in Nederland, België, Luxemburg of Duitsland heeft plaatsgevonden;

e)         dat de schade niet is ontstaan tijdens het geparkeerd staan van het motorrijtuig;

f)          het ledig gewicht van het motorrijtuig vermeerderd met het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg en als het motorrijtuig is ingericht voor vervoer van ten hoogste 8 personen exclusief de bestuurder.

11.7     In het geval de schade aan het motorrijtuig onder een verzekering van Opdrachtgever gedekt is, worden vergoed tot een maximum van €12.500,-:

a)         het verlies of de vermindering van korting wegens schadevrij rijden over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum indien als gevolg van een schade aan het motorrijtuig, waarvoor op grond van de verzekeringsvoorwaarden schadevergoeding wordt verleend, vermindering van bonuskorting optreedt op de premie van de motorrijtuigverzekering van de verzekerde bij Opdrachtgever. Als de betreffende verzekerde op de eigen motorrijtuigverzekering bonusbescherming geniet, met als gevolg dat door de gebeurtenis geen verlies of vermindering van de korting wegens schadevrij rijden optreedt, kan bij de eerstvolgende gebeurtenis binnen 3 jaar, al dan niet tijdens een dienstreis, alsnog een beroep op deze verzekering worden gedaan voor het als gevolg daarvan optredende verlies van bonuskorting. De vergoeding voor bonusverlies op de eigen verzekering wordt gebaseerd op de premie en voorwaarden, die ten tijde van de gebeurtenis op die verzekering van toepassing zijn. De verzekeraar behoudt zich het recht voor de schade aan het motorrijtuig te vergoeden als blijkt dat de geleden schade minder bedraagt dan de vergoeding van het bonusverlies;

b)         het eigen risico van de eigen verzekering van de verzekerde bij Opdrachtgever.

11.8     In het geval de schade aan het motorrijtuig niet onder een verzekering van Opdrachtgever gedekt is, worden vergoed tot een maximum van €12.500,-:

a) het verlies of vermindering van korting wegens schadevrij rijden, als vermeld in artikel 11.7 sub a;

b) de schade aan het motorrijtuig.

11.9     Opdrachtnemer is daarnaast niet aansprakelijk voor:

a)         tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane schade of kosten welke het gevolg zijn van een verkeersovertreding, proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Chauffeur of welke is veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen aan een uitdrukkelijk voorschrift van Opdrachtgever;

b)         tijdens het uitvoeren van de opdracht ontstane (gevolg)schade aan zaken en/of letsel aan personen (inclusief de Opdrachtgever en overige inzittenden), alsmede alle daarmede gepaard gaande (negatieve) gevolgen voor de verzekering van Opdrachtgever;

c)         verlies en diefstal van of uit het motorrijtuig en van andere zaken welke het eigendom zijn van Opdrachtgever;

d)         schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, vallen van of gevallen zijn van het motorrijtuig welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de Chauffeur;

e)         schade ontstaan tijdens het laden of lossen waarbij gebruik is gemaakt van een laad- en losklep.

11.10   Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van de uitvoeringstermijn.

11.11   Indien Opdrachtgever het eigen risico, dat dient te worden betaald indien de Chauffeur boven een bepaalde leeftijdgrens de auto bestuurt, hoger heeft gesteld, kan dat niet aan Opdrachtnemer worden tegengeworpen en kan Opdrachtnemer hier derhalve niet voor aansprakelijk worden geacht.

Artikel 12 – KLACHTEN

12.1     Indien Opdrachtgever klachten heeft met betrekking tot de verleende diensten en/of het factuurbed   rag dient hij dit onmiddellijk en uiterlijk binnen 8 kalenderdagen na het verlenen van die diensten en/of factuurdatum schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. Klachten die buiten deze termijn worden gemeld zijn niet-ontvankelijk en komen niet in aanmerking voor enige vergoeding of compensatie.

12.2     Een klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 13 – VERBOD OP BENADERING PERSONEEL

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het Opdrachtgever niet toegestaan, gedurende de Opdracht alsmede binnen één jaar na einde van de Opdracht Chauffeurs of ander personeel van Opdrachtnemer waarvan Opdrachtgever gebruik heeft gemaakt (ook al is het betreffende personeel dan wel zijn de betreffende Chauffeurs na de Opdracht niet meer in dienst bij Opdrachtnemer) te benaderen met het verzoek om (in)direct gelijk, gelijksoortig of aanverwante diensten uit te voeren voor dan wel bij Opdrachtgever of bij aan haar gelieerde ondernemingen. Dit artikel geldt voor elke afzonderlijke opdracht. Bij overtreding van dit artikel is Opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling aan Opdrachtnemer een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van €5.000,00 voor iedere overtreding en €500,-voor iedere dag dat de overtreding voortduurt (waarbij een gedeelte van een dag als één dag wordt aangemerkt), onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – KETTINGBEDING

Bij volledige dan wel onvolledige overdracht en/of wijziging van de onderneming, waarbij door de Opdrachtnemer geleverde Werkzaamheden betrokken zijn, is de Opdrachtgever verplicht deze bedingen aan zijn opvolging op te leggen.

Artikel 15 – NAAMSVERANDERING

De hier gestelde bedingen blijven onverminderd van kracht in geval Opdrachtnemer geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.

Artikel 16 – VERVANGING BIJ NIETIGHEID

Indien deze voorwaarden een nietige bepaling bevatten, leidt dit niet tot nietigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van partijen bij de nietige bepaling.

Artikel 17 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen tussen partijen kennis te nemen.